Izvedba postopkov popolnitve in imenovanja poslovodstva ali NS

Strokovna in osebna integriteta kot najvišja vrednota korporativnega upravljanja

Kadrovski vidiki korporativnega upravljanja so kompleksni in zahtevni, saj morajo slediti najvišjim merilom strokovnosti, integritete in etičnosti. Konstituiranje nadzornih svetov in imenovanje uprav sta postopka, ki sta vedno pod drobnogledom tako delničarjev kot organov regulative, velikokrat pa preko medijske izpostavljenosti tudi širše javnosti. Za sprejemanje optimalnih kadrovsko-upravljalskih odločitev morajo biti nominacijski postopki izvedeni neodvisno, strokovno brezhibno in neoporečno.

Kadrovska podpora nominacijskim postopkom vključuje naslednje korake:

  • identificiranje in obravnava potencialno primernih kandidatov,
  • preveritev ustreznosti izpolnjevanja formalnih pogojev skladno z ZGD, Aktom o ustanovitvi družbe, priporočili regulatorja in drugimi relevantnimi dokumenti,
  • metodološka presoja osebnostne primernosti in motiviranosti, ustreznosti strokovnih znanj in skladnosti referenc glede na pričakovanja ciljne funkcije,
  • sodelovanje na intervjujih, ki jih s kandidati opravi nadzorni svet, kadrovska komisija ali  poslovodstvo,
  • priprava končnega poročila glede ustreznosti kandidatov,
  • izvedba postopka ocene kompatibilnosti potencialno najustreznejših kandidatov z  obstoječimi člani.

Zagotavljamo visokokakovostno izvedbo postopka in prisotnost svetovalcev z bogatim naborom osebnih referenc.

Kontaktirajte nas